Client Feedback

Diolch am gymryd rhan ym mhrosiect Stiwdio Franwen ac am gymryd yr amser i gwblhau’r ffurflen hon.

Thank you for participating in the Stiwdio Franwen project and taking the time to fill in this feedback form.

Eich Manylion / Your Details

Enw / Name :

Cwmni / Company :

Ebost / Email :

Beth odd eich Prosiect / What was the Project?

Disgrifiwch yn fyr y prosiect rydych wedi bod yn rhan ohono gyda Stiwdio Franwen / Briefly describe the project you have been involved in with Stiwdio Franwen.

2. Rhowch Sgôr I'r Pwyntiau Canlynol Os Gwelwch Yn Dda / Please Score The Following Points

Cyflawni'r Briff Ar Amser / Delivering The Breif On Time :
12345678910

Safon Y Gwaith / Standard Of Work :
12345678910
Rhowch Fanylion A Adborth / Please Give Details and Feedback

Ymddygiad Proffesiynol / Professional Conduct :
12345678910
A Oes Gennych Unrhyw Sylwadau Ar Broffesiynoldeb Aelodau y Stiwdio / Do You Have Any Comments On The Conduct Of The Stiwdio Members?

3. Sut Fydd Y Gwaith Yn Cael Ei Ddefnyddio / How Will The Work Be Used?

Sut Ydych Chi'n Rhagweld Y Bydd Y Gwaith A Gynhyrchwyd Yn Cael Ei Ddefnyddio Yn Y Dyfodol / How Do You Foresee The Work We Produced Being Used In The Future

4. Gwerth Y Gwaith / Value Of The Work?

Rhowch Amcangyfrif O Werth Ariannol Y Prosiect Ogydd / Please give an estimation of the monetary value of the project.

5. Cynulleidfa / Audience?

Rhowch Amcangyfrif O Nifer Y Buddiolwyr A Fydd Yn Profi'r Gwaith A Grëwyd Ogydd / Please Give An Estimation Of The Number Of Beneficiaries That Will Experience The Work Created.

5. Prosiect Yn Y Dyfodol / Future Project?

A Fyddech Yn Hapus I Weithio Gyda Stiwdio Franwen Eto? Os Felly, Ym Mha Ffordd / Would You Be Happy To Work With Stiwdio Franwen Again? If So, In What Way?

6. Prentisiaethau Neu Profiad Gwaith / Apprenticeships Or Work Experience?

A Fyddech Yn Ystyried Darparu Profiad Gwaith Neu Rôl Prentisiaeth Ar Gyfer Aelod O'r Stiwdio? Os Felly, Ym Mha Ffordd / Would you consider providing work experience or an apprenticeship role for a member of the Stiwdio? If so in what role?

7. Adborth Y Prosiect / Project Feedback?

Beth Yw Eich Barn Am Brosiect Stiwdio Franwen? A Yw'n Adnodd Gwerthfawr I Chi Fel Busnes / Unigolyn Proffesiynol? A Oes Gennych Unrhyw Awgrymiadau Ar Sut Y Gallwn Wella'r Ddarpariaeth A Gynigir / What are your thoughts on the over all Stiwdio Franwen Project? Is it a valuable facility for you as a business/professional to access?
Do you have any suggestions to improve it?


Back to Top